محمد (یونس) سلحشوران (میربلوچ‌زهی)

تاریخ و محل شهادت:

فرزند حافظ انور سلحشوران

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید