یونس میر بلوچ زهی

تاریخ و محل شهادت:

فرزند حافظ انور سلحشوران
لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید