مبین میرکازهی

تاریخ و محل شهادت:

فرزند مراد
لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید