مبین میرکازهی

تاریخ و محل شهادت:

فرزند مراد

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید