محمد شه بخش

تاریخ و محل شهادت:

فرزند نادر

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید