مهدی حضرتی

تاریخ و محل شهادت:

کلیپ لحظه شهادت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لی

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید