مهدی ذاکر

تاریخ و محل شهادت:

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید