سامان قادر پور

تاریخ و محل شهادت:

اهل اشنویه
لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید