کبدانی

تاریخ و محل شهادت:

فرزند خدابخش، ۱۲ ساله
لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید