امیرحسین رومیانی نظری

تاریخ و محل شهادت:

۲۴ساله

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید