سامی هاشم زهی

تاریخ و محل شهادت:

فرزند نبی، ۱۶ ساله
لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید