محمود براهویی (لوارزهی)

تاریخ و محل شهادت:

محمود، فرزند عبدالکریم و ۱۸ساله بود که براثر اصابت گلوله مزدوران خامنه‌ای به قلبش به شهادت رسید.

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید