هستی نارویی

تاریخ و محل شهادت:

فرزند بلال
لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید