امیرمحمد گمشادزهی

تاریخ و محل شهادت:

فرزند قادر
لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید