حیدر نارویی رشید

تاریخ و محل شهادت:

فرزند محمد
لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید