علی اکبر براهویی

تاریخ و محل شهادت:

فرزند خانمحمد
لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید