محمود شهنوازی

تاریخ و محل شهادت:

فرزند امان الله
لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید