خلیل قنبر زهی

تاریخ و محل شهادت:

تنها فرزند علیگور
لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید