دانیال شه بخش

تاریخ و محل شهادت:

دانیال شه‌بخش فرزند عبدالحمید در هنگام شهادت ۱۱ سال داشت.

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید