محمد رخشانی (امیر محمد گمشادزهی)

تاریخ و محل شهادت:

محمد فرزند عبدالقادر، در هنگام شهادت تنها ۱۵سال داشت.

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید