عبدالصمد ثابتی زاده(شاهوزهی)

تاریخ و محل شهادت:

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید