امید صفر زهی (محمود شهنوازی)

تاریخ و محل شهادت:

امید فرزند امان الله ۱۷سال بیشتر نداشت او کارگر سفالکار بود و تا کلاس هفتم تحصیل کرده بود. 

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید