سلیمان عرب

تاریخ و محل شهادت:

سلیمان عرب فرزند سردار محمد در هنگام شهادت ۲۳سال داشت

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید