حیدر (عمران) نارویی رشید (حسن زهی)

تاریخ و محل شهادت:

عمران حسن زهی با نام شناسنامه‌ای حیدر نارویی رشید، فرزند عبدالرحمن حسن زهی (محمدعلی) در هنگام شهادت  ۱۹ سال داشت.

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید