علی براهویی

تاریخ و محل شهادت:

علی فرزند عمر که کودکی ۱۴ساله بود بر اثر اصابت گلوله مزدوران خامنه‌ای به گردن و قلبش به شهادت رسید.

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید