حمید نارویی

تاریخ و محل شهادت:

فرزند محمد علی
لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید