ابوبکر علی زهی

تاریخ و محل شهادت:

🌷ابوبکر فرزند عبدالشکور در هنگام شهادت بر اثر اصابت گلوله به قلبش ۲۶سال داشت.

⭕️فرزندی که سایه پدرش را هرگز ندید

🌷عبدالماجد نوزاد ۴۲ روزه و فرزند شهید قیام ابوبکر علیزهی از جان باختگان جمعه خونین زاهدان در هشتم مهر ۱۴۰۱  در کنار مزار پدرش.
پدرش اسم عبدالماجد را برای نوزاد پسرش انتخاب کرده بود.

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید