امیر حمزه شهنوازی

تاریخ و محل شهادت:

کودک ۱۴ ساله که با گلوله مستقیم مزدوران خامنه‌ای به شهادت رسید.

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید