محمد اقبال شهنوازی (نایب زهی)

تاریخ و محل شهادت:

محمد اقبال فرزند نیاز محمد و ۱۷ساله بود که بر اثر اصابت گلوله مزدوران خامنه‌ای از پشت به قلبش به شهادت رسید. 

 

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید