فرزاد شه بخش

تاریخ و محل شهادت:

فرزاد فرزند ابراهیم و ۲۶ساله بود که بر اثر اصابت گلوله مزدوران خامنه‌ای از پشت به قلبش به شهادت رسید.

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید