محمد امین براهویی

تاریخ و محل شهادت:

محمد امین ۱۴ساله و فرزند امان الله بود که بر اثر اصابت گلوله مزدوران خامنه‌ای به کمرش به شهادت رسید.

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید