لال محمد آنشینی

تاریخ و محل شهادت:

فرزند شریف

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید