لعل محمد آنشینی

تاریخ و محل شهادت:

لعل محمد فرزند شریف در هنگام شهادت ۳۷سال داشت.

 

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید