محمد رضا ادیب توتازهی

تاریخ و محل شهادت:

محمدرضا فرزند سیدمحمد، ۲۵ساله  و دچار معلولیت حرکتی و جسمی بود که بر اثر اصابت گلوله مزدوران به قلبش به شهادت رسید. 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید