امیر مهدی ملک محمدی

تاریخ و محل شهادت:

۱۷ساله

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید